Регионален център за научно-приложно обслужване – бившата КОС (Комплексна опитна станция)

Отначало е създадена като опитна станция по тютюна през 1955 г. и се е намирала в околностите на гр. Горна Оряховица. След създаването на тютюнев монопол изниква нужда от големи количества тютюнева суровина. Това налага да се започне развитието на тютюнопроизводството и в Северна България. Така опитната станция се премества в с. Хан Крум – създадена е на 15.10.1957 г. на площ от 170 дка като опитна станция по тютюна. Съображенията за създаването й са, че за работа ще могат да се използват четири почвени типа, наличието в селото на сушилня тип „Ханза”, на удобен шосеен и железопътен транспорт, а така също и близостта на селото с гр. Шумен.

Първият научен сътрудник дошъл в опитната станция в село Хан Крум е Никола Начев. Първият директор на опитната станция е н.с. Ангел Марков.

В района на станцията със стари традиции са лозарството и овощарството. През 1958 г. се разкрива място за научен сътрудник по овощарство, а през 1962 г. – по лозарство. През 1962 г. Академията на селскостопанските науки обявява станцията за комплексна в три секции – по тютюна, по овощарство и по лозарство. Това дава нов тласък в развитието на станцията.

За тези години опитната станция е извървяла нелек път в своето развитие. През годините в трите секции са работили научни сътрудници, кандидати на науката, технически помощници, химици и лаборанти. Обработваемата земя достига 2000 дка.

Библиотеката на опитната станция разполага с 6727 тома специална научна литература, от които половината са на чужди езици. Ежегодно тук се получават над 100 заглавия списания и научни сборници на български и чужди езици.

В края на 1960 г. на опитната станция е предаден филиалът на ДЗС „Васил Коларов” в с. Троица, заедно със земята и имуществото. Създава се връзка между наука и производство за предварително експериментиране.

Присъединена е към Земеделския институт през 2000 г.

През март 2001 г. в Държавната сортова комисия са представени два нови сорта за изпитание – „Тича 177” и „Хански 277” – ориенталски тютюни с изключително добри технологически качества.

Добрите резултати в експерименталната база се дължат на подобрената организация на труда и материално-техническата база и най-вече на научните работници и специалисти от трите секции.

За високи научни и производствени постижения комплексната опитна станция в с. Хан Крум е наградена с Орден на труда – златен, орден „Кирил и Методий” – І степен, юбилейни грамоти и медали.

Винзавод и Спиртоварна

Традиционно за региона е производството на вино и ракия. Затова и в село Хан Крум, както и в останалите населени места в околността, има Винзавод и Спиртоварна, където се произвеждат висококачествени напитки.

Винарска изба „Хан Крум“ води началото си от далечната 1939 година. Основана е от собствениците на лозя в селото, които основават своя лозаровинарска кооперация.  Тя е построена върху площ от 30 дка от класически тип с бетонни резервоари.

Новата сграда е построена през 1962 г. През 1976 започва реконструкцията на винарската изба, включваща технологична линия за висококачествени вина , бутилираща линия и отделение за стабилизация на вино. Оборудвана е от френски и италиански фирми. Произвежда маркови бели вина от серията „Тракия Шардоне”, „Блан дьо Блан”, „Траминер”, „Шардоне хан Крум” и други, на които са присъдени много златни медали. С инвестиция от 500 000 евро се извършва обновление на бутилиращата линия, която изцяло е преместена от „Винекс Преслав” в село Хан Крум.

Вагоно-ремонтен завод „Хан Крум” АД

Хан Крум“ АД е учредено на 17.09.1999г. със статут на частна собственост и е правоприемник на Завода за ремонт на вагони и железопътна техника – гара Хан Крум. Предмет на основната им дейност е ремонт на пътнически и товарни вагони.

На 22 януари 2015 г. ИА „Железопътна администрация” връчва на „Хан Крум“ АД сертификат за функция по поддържане на ЖП превозни средства (пътнически вагони) по изискванията на Наредба №59 и сертификат за функция по поддръжка на товарни вагони, потвърждаващ приемането на територията на Европейския съюз на система за поддръжка в съответствие с Директива 2004/49/ЕО и Регламент (ЕС) № 445/2011.

Фирма за месо и месни заготовки „Чернев ЕООД”

В село Хан Крум работи една от малкото фирми за производство на мляко, месо и месни заготовки. Производството е напълно съобразено с изискванията на европейските стандарти. Президентът на фирмата Анатолий Чернев се занимава с производство на кайма и продукти от мляно месо от 1996 г. В началото на 2003 г. той прави инвестиции за 450 хил. лв. и не само разширява и модернизира цеха, а го прави малко европейско предприятие, в което всеки възел е компютъризиран и снабден с камери и записващи устройства. Мощна климатична система поддържа температура от 12 градуса, ръчният труд е сведен до минимум. За нуждите на предприятието се закупуват крави, телета и свине. Всеки ден от цеха излизат по 1500 кг кайма-смес. Фирмата има още един цех в село Троица, където се пекат и вакуумират кюфтета и кебапчета. Около 400 броя тръгват ежегодно към търговската мрежа. В предприятието има добра дистрибуторска мрежа в Шуменско и в съседните области: Търговище, Разград, Силистра, собствен склад във Варна и Бургас за снабдяване на черноморските курорти.

„Тодор Александров” АД

Започва с малка база в селото и с времето постепенно създава модерно обзаведени с техника цехове като един малък стъкларски завод.

Микро винарна "Джобкови"